Hotline: 08 1900 1942

  Giá trị cốt lõi

  TRÁCH NHIỆM - ĐOÀN KẾT - KỶ LUẬT - SÁNG TẠO

  Trách nhiệm: Với phương châm hoạt động kinh doanh hướng đến lợi ích cộng đồng, Công ty luôn coi trọng trách nhiệm với xã hội với môi trường hoạt động. Từng cá nhân thành viên công ty cần có trách nhiệm với khách hàng, chính bản thân mình, với cộng sự đồng nghiệp...

  Đoàn kết: Sức mạnh của tập thể là đoàn kết, đoàn kết tạo nên sức mạnh của công ty. Ở HoangNguyenCoffee không có ngôi sao mà chỉ có tập thể ngôi sao.

  Kỷ luật: Xây dựng văn hóa làm việc mang tính kỷ luật cao là mục tiêu công ty hướng đến ngay từ khi thành lập, tính kỷ luật cao của mỗi cá nhân sẽ đưaHoangNguyenCoffee đi nhanh và xa hơn trong tương lai.

  Sáng tạo: Văn hóa làm chủ của HoangNguyenCoffee tạo điều kiện cho mỗi thành viên công ty chủ động sáng tạo trong công việc của mình, muốn tạo sự khác biệt không thể sao chép trong điều hành và kinh doanh không thể thiếu tính sáng tạo của mỗi nhân tố trong HoangNguyenCoffee

  Theo: HoangNguyenCoffee
    » Sứ mệnh
    » Tầm nhìn
    » Lịch sử hình thành
  Copyright © 2016 HoangNguyenCf Co,.ltd . All rights reserved.Gia cong ca pheCung cap ca phesan thuong mai dien tu ca pheCong doanh nghiepRao vat Gia Lai